...

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Solluna bv met ondernemingsnummer 0632.546.601, handel drijvend onder de benaming Meet your Mind met zetel te Zijpstraat 148 – 2570 Duffel. Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken. Eventuele voorwaarden eigen aan de klant zijn uitgesloten. De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de klant overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de klant worden bezorgd.

VERKLARING

De coach verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg. De coach kan/mag geen medische diagnoses of analyses stellen of in vraag stellen. De dienstverlening van de coach is aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van de coach vervangt geen medische behandeling, medicatie of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de coach geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de klant medische klachten of twijfels heeft, dient de klant steeds eerst zijn arts te raadplegen. Ben je in behandeling bij een arts dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan de coach.

Door de aard van de dienstverlening van de coach en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

BEROEPSGEHEIM

De coach is gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk. De coach deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

AANWEZIGHEID EN ANNULATIES

De klant doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen. We starten stipt op het afgesproken uur. Te vroeg aanbellen kan het vorige coaching gesprek verstoren. Indien de klant te laat op de afspraak komt, wordt de sessietijd ingekort zodat volgende klanten niet dienen te wachten.

Afspraken kunnen ten laatste 48 u vooraf geannuleerd worden. Afspraken kunnen enkel rechtstreeks via de telefoon worden afgezegd. SMS komt niet in aanmerking voor communicatie rond belet en afmeldingen. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium van 1 sessie in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant of bij overmacht.

Per coaching pakket kan de klant maximum 1 afspraak kosteloos wijzigen. Elk daarop volgende wijziging wordt aangerekend.

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid. De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De coach zal andere data aanbieden. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

JOUW DOSSIER

De gegevens die verzameld worden, zijn nodig om een adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen ten einde het behandelproces van de klant te kunnen opvolgen en een juist behandeltraject te kunnen doorlopen.  De klant heeft het recht om zijn klantendossier in te kijken. Indien de klant zijn klantendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan hij daartoe een schriftelijk verzoek indienen. Tevens heeft hij het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het dossier zijn opgenomen, aan te passen. De wetgeving verplicht ons het dossier van de klant bij te houden. Tenzij de klant hier anders over denkt, dan kan hij beslissen dat  zijn dossier verwijderd wordt na de begeleiding. Hiervoor dient de klant een document te ondertekenen.

VERLOOP VAN DE BEGELEIDING

De coaching start met een kennismaking. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Hierin wordt er ingegaan op: wat kan je verwachten van de begeleiding, de huidige situatie en jouw vraag, welke begeleiding passend is, de intake, inhoudelijke en zakelijke afspraken.

Bij start met de coaching, volgt een intakegesprek. Hiertoe vraagt de coach aan de klant een intake vragenlijst te beantwoorden. Deze dient als input voor de gesprekken. Tijdens het intakegesprek gaan we er dieper op in. Ook als na het intakegesprek toch niet tot verdere begeleiding wordt overgegaan, wordt het intakegesprek volgens het gewone tarief in rekening gebracht.

Een coaching gesprek duurt maximum 75 minuten. Tijdens elke coaching gesprek is er ruimte voor 1 thema.

De coach maakt een wederzijdse intentieverklaring op voor het traject.  In deze intentieverklaring wordt omschreven wat het doel is van de begeleiding, de duur van het traject en het aantal sessies, de verschillende elementen die nodig worden geacht voor een optimaal traject en de intentieverklaring van de klant.

Tussen elke sessie schrijft de klant een reflectieverslag en mailt deze voor de eerstvolgende sessie naar de coach.

Gedurende het verloop van het begeleidingstraject heeft het de voorkeur dat de klant geen andere vormen van therapie of begeleiding volgt. Als de klant daartoe toch wil of moet overgaan zal hij/zij dit overleggen met de begeleider.

Beëindiging van een traject vindt altijd plaats in overleg met de coach. Indien de klant, om welke reden dan ook, het traject vroegtijdig wil stopzetten, neemt de klant persoonlijk contact met de coach en wordt dit in een open en duidelijke communicatie besproken. Indien de klant tijdens een coaching traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van het coaching traject verschuldigd.

Wanneer de coach overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching eventueel voortijdig beëindigd. De klant heeft in dit geval recht op een terugbetaling van de nog niet voltooide sessies.

Als klant neem je, binnen je mogelijkheden, je eigen verantwoordelijkheid over je ontwikkelproces.

Je reageert niet agressief, gaat zorgvuldig met afspraken om en vertoont een respectvolle houding.

Indien je een klacht hebt over de begeleider wordt dit in een open gesprek besproken met als doel tot overeenstemming te komen met de coach zelf.

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

Indien de klant door omstandigheden de inschrijving wil annuleren, gelieve ons dan steeds zo snel mogelijk te verwittigen.

De klant kan de opleiding/cursus tot 15 dagen voor de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren. Bij annulering gelijk aan of korter dan 15 dagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs aan de klant in rekening gebracht.

Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan de klant in rekening gebracht.

De coach heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De klant heeft dan recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

 BETALINGEN

Een coaching traject, opleiding of cursus wordt volledig vooraf betaald. Het volledige bedrag moet minstens 1 week voor de start betaald zijn of 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Alle bedragen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor zelfstandigen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

ALGEMEEN

Solluna bv is niet verantwoordelijk voor ongevallen op de parking of in het gebouw. De klant wordt verantwoordelijk geacht voor de door de klant aangebrachte materiële en stoffelijke schade.